Bruinisse & Delft
+06 48 48 87 40

Bakens verzetten

Bakens verzetten
Als het tij verloopt, moet - ook de jurist - de bakens verzetten
Juli 2019, Henri Vogel

Om de bestuurlijke doelen te behalen vraagt het van de publieke organisaties scherp op de wind te zeilen. Ook juridisch! Zonder hier uitputtend te willen zijn, noemen we een aantal kansen om te investeren in de juridische kwaliteit.

Beperken van de bedrijfskosten
Om de maatschappelijke taak te kunnen uitvoeren sturen steeds meer corporaties, gemeenten en zorginstellingen op de optimalisering van de bedrijfskosten. Er wordt gefuseerd, samengewerkt en men streeft naar een efficiënte organisatie. Voor wat betreft de kosten voor de juridische functie adviseren wij om dit goed in te richten (capaciteit en positie). Hanteer het principe: in 1 keer goed uitvoeren en voorkomt zo herstelwerk. Zorg als achtervang voor een goede afstemming met advocaat of juridisch adviseur voor specifieke terreinen waar jezelf als organisatie de kennis niet over hebt.

Ketensamenwerking
Ketensamenwerking wordt steeds vaker toegepast. Overheid en maatschappelijke organisaties zijn steeds vaker betrokken bij samenwerkingsvormen zoals regionale uitvoeringsdiensten, GGD, Veiligheidsregio. Ketensamenwerking vergt een bredere scoop van de jurist. Stem daarvoor als jurist af met de collega’s binnen Bedrijfsvoering (financiën, control en governance). Regel en stuur bij als het gaat om de juridische kwaliteit van de diensten van de ketenpartner. Wie is uiteindelijk – bijvoorbeeld bij incidenten – verantwoordelijk voor de kwaliteit?

Nieuwe rol van bijvoorbeeld de gemeente
Veel overheidsorganisaties ontwikkelen zich in de lijn van de participatiesamenleving waar we uitgaan van eigen kracht, zelfredzaamheid en het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid. Het is de nieuwe rol van veel gemeenten. Het gaat om ruimte geven, daar waar mogelijk ‘buiten de lijntjes kleuren’, meedoen en waar nodig ondersteunen. De ambtelijke organisatie moet in staat zijn deze stijl van besturen te faciliteren en te ondersteunen. Dit vraagt om het anders organiseren van het ambtelijke werk en een andere opstelling van de ambtelijke organisatie ten opzichte van de buitenwereld. De organisatie zal steeds meer onderdeel worden van een netwerk of keten van partners om de gemeentelijke taken uit te kunnen voeren. Om dit te bereiken zullen fundamentele verschuivingen gaan plaatsvinden in posities, verantwoordelijkheden en middelen. Wat is jouw positie als jurist hierin?

Bovenstaande ontwikkelingen resulteren ook vaak in het sturen op minder juridische procedures. Of het nu gaat om bezwaarschriften of beroepszaken. Een instrument daarbij, is de informele afhandeling. Dit vraagt verandering in denken en handelen. Niet alleen van de jurist, maar juist van de (beleids)medewerkers en de leidinggevenden die hun medewerkers daarin sturen en stimuleren.

Proactieve control
Deze dynamiek vraagt om een proactieve control. Hoe dan? In ieder geval in beweging komen en verbinding maken. Als het tij verloopt, moet men de bakens verzetten. Ook de jurist? Jazeker. Deze tijd vraagt dat de jurist nog meer onderdeel is van de business: mogelijkheden creëren, mee bewegen, mogelijk maken, anders denken, onzekerheden accepteren. Maar daarnaast blijft ook het juridisch geweten actief. Een jurist met 2 petten? Ja, afhankelijk van de omvang van de organisatie past het soms om de juridische control zo in te richten. Dan groeit er binnen de groep van juristen een vorm van interne tegenspraak. Elkaars slijpsteen. Dan respecteer je elkaars rol en ben je er met elkaar om ruimte te geven, maar ook om de grenzen te bewaken.

Doorpraten over dit onderwerp? Neem contact met Henri Vogel.

Related Posts